Industri & Företag

Om du som fastighetsägare minskar dina energikostnader med 50 000 kr/år så kan fastighetsvärdet öka med upp till 1 000 000 kr! Mycket återstår att göra inom energi- och klimatområdet främst inom små- och medelstora företag. Många företag funderar på hur de skall hantera de ökade energikostnaderna, den allt större internationella konkurrensen, hur man skall bli mer kostnadseffektiv och hur de skall skapa ett mer hållbart företag.

Är du en av dem som försökt att effektivisera energianvändningen men inte kommit igång eller inte lyckats nå era mål, i så fall är du inte ensam! Lösningen är i många fall inledningsvis att skapa ett engagemang och medvetenhet bland chefer och medarbetare kring möjligheterna med en effektiv energianvändning samt att börja med kontinuerlig uppföljning och analys av energianvändningen.

De företag som har en energianvändning som är större än 500 000 kWh per år har nu möjlighet att få ett ekonomiskt stöd ifrån Energimyndigheten på 50 % av kostnaden för en energianalys. Företaget kan dock maximalt få 30 000 kr. Stödet kallas energikartläggningscheck och gäller t o m 2014. Mer info finner du på Energimyndighetens hemsida.

Som oberoende energi- & managementkonsult kan jag hjälpa ert företag med att förverkliga de möjligheterna ni har era anläggningar och fastigheter. På detta sättet ökar ert driftnetto och värdet ökar på fastigheten.

Mina tjänster inom strategisk energioptimering

  • Strategisk rådgivning kring energi- och klimat
  • Framtagning av energistrategier
  • Uppföljning och analys av energianvändningen
  • Utbildning av styrelser, ledningsgrupper och medarbetare kring energi, optimering, beteende och hållbart ledarskap
  • Energiutredningar av olika slag som ger er underlag för beslut om fortsättningen
  • Utveckling och implementering av energiledningssystem
  • Benchmarking- och best practicestudier
  • Energi- och miljöchef för småföretag

Föredrag Skånes Energiting 2012